Informatie over gezinsverblijf bij Wolfert in Context

Visie en Missie van Gezinsverblijf 

De interventie Gezinsverblijf is bedoeld voor gezinnen met kinderen en jeugdigen (0-18 jaar) die ernstig belemmerd worden in hun ontwikkeling door een combinatie van opvoed- en gezinsproblematiek. Het lukt onvoldoende om met hulp van ambulante interventies te komen tot noodzakelijke verandering en een veilige opvoedingssituatie.  Of waarbij in een ambulant kader onvoldoende zicht komt op de opvoedingssituatie, terwijl er ernstige zorgen zijn over de veiligheid van de kinderen. 

We bieden met de Interventie Gezinsverblijf een veilige en inspirerende plek om te leren voor gezinnen. Wij gaan daarbij uit van ieders mogelijkheid om te groeien en zich te ontwikkelen. Uitgangspunt bij de ondersteuning van gezinnen is dat ouders/ opvoeders zoveel mogelijk eigen regie voeren, zelf keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen.  

Interventie Gezinsverblijf biedt aan ouders een kans om Goed Genoeg Opvoederschap te ontwikkelen zodat gezinnen met ambulante hulpverlening weer verder kunnen en zo een stap dichterbij een leven zonder hulpverlening komen. Gezinnen mogen in een veilige setting leren van aangereikte tools, inzichten en ervaringen. Leerprocessen die door de ingezette behandeling op gang worden gebracht, worden binnen Gezinsverblijf geïntensiveerd door het trainen van vaardigheden en het ondersteunen bij het veranderen van niet-helpende gezinspatronen en overtuigingen. 

Het Team Verblijf ondersteunt gezinnen o.a. 

 

  • In het nemen van regie over hun eigen leven en dat van de kinderen; 
  • Bij het versterken van het eigen netwerk; 
  • Bij het oefenen met nieuw gedrag; 
  • Bij het weer in verbinding komen met elkaar door het stimuleren van spel en gezinsactiviteiten. 

Het doel van de gezinsinterventie

Met de interventie Gezinsverblijf wil Wolfert in Context het gezin als geheel helpen om te waarborgen dat kinderen opgroeien in een stabiele opvoedingsomgeving waarin zij kunnen profiteren van gezonde gezinsrelaties. Dit kan plaatsvinden door middel van een opvoedonderzoek om te analyseren wat de opvoedcapaciteit is van ouders, om zo te komen tot een advies voor hulpverlening. De volgende vraag staat centraal: “Is er sprake van goed-genoeg -opvoederschap of kan het met interventies goed genoeg worden?”    

Tevens kan de interventie gezinsverblijf ingezet worden als (deel)behandeling om ouders en kinderen intensiever te laten oefenen met persoonlijke en gezinsdoelen. Om daarmee het gezin als basis te versterken. 

  • Het doel van de interventie is het voorkomen van uithuisplaatsing, danwel het mogelijk maken van thuisplaatsing door het bereiken van een veilige opvoedingssituatie voor alle gezinsleden. 
  • Het vergroten van vaardigheden bij ouders en kinderen, zodat zij met veerkracht verder kunnen in hun eigen thuissituatie. 
  • Stabilisatie van het gezin en positief functioneren van de gezinsleden. 

Dit wordt bereikt door te onderzoeken hoe de problemen samenhangen met de manier waarop gezinsleden met elkaar omgaan en het opvoedgedrag van ouders. Het gezin wordt geleerd elkaar beter te begrijpen, anders met elkaar om te gaan en hoe je (samen) problemen op kunt lossen. Dat wordt vooral gedaan door te oefenen en positieve ervaringen op te doen met elkaar als gezin. Er wordt gewerkt met methodische onderleggers als Positief Opvoeden, Traumasensitief werken en Ervarend leren. Juist door 24/7 als gezin op het verblijf te zijn, zullen gedragingen beter inzichtelijk worden en kan dagelijks geoefend worden met nieuw gedrag.

Binnen de Interventie Gezinsverblijf wordt gewerkt met de Richtlijn Gezinnen met meervoudige en complexe Problemen van de Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming (NJI). In deze richtlijn staan 14 voorwaarden voor een optimale ontwikkeling van jeugdigen beschreven, die voortkomen uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (BIC; Best Interest of the Child model). Deze biedt een overzicht van factoren die in kaart gebracht moeten worden om te kunnen bepalen of er binnen een gezin sprake is van goed genoeg opvoederschap. Daarnaast kunnen de voorwaarden dienen als een beoordelingskader om te wegen of de situatie rond de jeugdige als ‘goed genoeg’ te typeren is. 

Duur

De duur van de Interventie Gezinsverblijf is maximaal 12 weken, maar zoveel korter als mogelijk.  

Verlenging van het traject met 3-12 weken is ook mogelijk, als dat noodzakelijk is om de doelen alsnog te behalen (en uithuisplaatsing daarmee te voorkomen). 

De interventie bestaat uit twee fasen van elk 6 weken: de onderzoeks- en de behandelfase. 

Aanpak

Onderzoeks- en behandelfase

De Interventie Gezinsverblijf bestaat uit twee fasen, die apart of na elkaar kunnen worden doorlopen. De eerste fase is specifiek gericht op het in kaart brengen van het opvoedgedrag van de ouder(s) in relatie tot de opvoedingsbehoeften van hun kind. Er komt zicht op de vraag of er sprake is van goed genoeg opvoederschap of dat deze goed genoeg kan worden, met behulp van interventies. In een evaluatie wordt besproken en beoordeeld of de opvoedingssituatie goed genoeg is of niet, of dat er nog interventies nodig zijn zodat het goed genoeg kan worden. Tevens wordt beoordeeld of de interventies het beste binnen het Gezinsverblijf kunnen worden ingezet, of dat thuis verder kan worden gewerkt aan de doelen. 
De tweede fase staat in het teken van behandelen en de nieuwe inzichten laten beklijven terwijl het gezin ruimte heeft om hier mee te oefenen. De focus ligt op het intensief oefenen van nieuw gedrag en het vormgeven en bestendigen van de dagelijkse structuur en nieuw aangeleerde vaardigheden. Ook het begeleiden terug naar huis en de overgang naar ambulante hulpverlening is hierin ingebed. 

Retenties

Moeder

Samen met mijn 3 kinderen kwam ik hier in de war binnen. Totaal niet voor reden vatbaar en gevangen in mijn eigen lichaam en geest, zwaar depressief eigenlijks, ik ging alles en iedereen uit de weg ik vertrouwde niemand. Hoe aardig ze ook waren 1 stap te dicht bij en de deur ging dicht  toch langzaamaan begon ik een beetje contact te maken. Mede door lieve I. zei gaf mij een goeie energie en sleepte mij door het ergste heen! ik begon meer te praten en mij open te stellen, ik kreeg ondanks alles weer wat vertrouwen in de mensen. Ik heb vele bergen beklommen en heb een hele tijd vast gezeten op deze berg, toch wist ik de top te bereiken en gleed ik langzaam aan weer naar beneden de juiste richting in, mede dankzij jullie inzet en het geloof wat jullie hadden in mij ! Ik heb het niet makkelijk gehad en vond jullie vaak te opdringerig en heel vervelend, maar dit heeft mij en mijn kinderen super geholpen er weer boven op te komen. Samen ben ik het avontuur met jullie aan gegaan en dat heeft me gebracht waar ik nu sta. Met beide benen op de grond en een rugzak die een stuk leger is. Ik ben jullie allemaal heel dankbaar voor deze kans. Maar in het bijzonder wil ik D., G,. D., V. en W. heel erg bedanken, zei waren echt mijn grootste steun in deze moeilijke periode. Ik zal jullie allemaal erg gaan missen. Het voelt toch een beetje als thuis . Kus P. 

Gezinsvoogd

Tussen december 2022 en juli 2023 voor het eerst mogen samenwerken met de gezinsopname van Wolfert in Context.

Als verwijzer ben ik zeer onder de indruk van de manier waarop Wolfert in Context dit vormgeeft! Het gezin wordt opgenomen vanuit een vertrouwen dat het wel goed gaat komen.

De gezinshulpverleners gaan vanuit vertrouwen het contact aan met de ouders en door naast ouders te staan wordt onderzocht wat nodig is om de ouders meer in hun kracht te zetten. Niet alleen als opvoeders maar ook als persoon.

De begeleiding en behandeling die nodig is hebben ze bij Wolfert in Context veelal in huis met als groot voordeel dat hulpvragen snel opgepakt kunnen worden maar ook dat er een nauwe samenwerking is tussen verschillende disciplines. Door deze samenwerking sluit de hulp goed op elkaar aan en versterken ze elkaar.

Doordat er zeer regelmatig tussenevaluaties gehouden worden waar je als verwijzer bij uitgenodigd wordt, ben je betrokken bij het traject en ontstaat er een fijne samenwerking.

 

 

Wolfert in Context