Meldcode huiselijk geweld

Waarom werken wij met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling?

Vanaf 1 juli 2013 is het voor elke organisatie die werkt met ouders en kinderen, wettelijk verplicht om bij grote zorgen over de veiligheid van betrokkenen, de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling toe te passen.

De meldcode is een stappenplan dat de professional ondersteunt bij het signaleren van en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Praktijk Wolfert in Context onderschrijft de noodzaak om kindermishandeling te voorkomen, dan wel tijdig te signaleren en zo nodig in te grijpen. Kinderen hebben het recht om veilig op te groeien en daarin hebben ouders, maar ook familie, school, hulpverleners en andere betrokkenen een verantwoordelijkheid. Praktijk Wolfert in Context neemt die verantwoordelijkheid o.a. door te werken met de Meldcode.

Dit betekent dat actief wordt gescreend op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld, dat (zo mogelijk) met betrokkenen wordt gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid van gezinsleden en dat (zo nodig) met Veilig Thuis wordt overlegd over passende hulp en/of de noodzaak van een zorgmelding.

 

Wolfert in Context werkt met het Protocol Meldcode en heeft een Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling tot haar beschikking. Het keurmerk Meldcode is aangevraagd.

Wolfert in Context