Privacyverklaring

Privacyverklaring
Wolfert in Context

Wolfert in Context vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de gegevens van u en/of van uw kind. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we daarmee omgaan. Zo leggen we uit waar we de gegevens opslaan en voor welke doelen de gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier uw rechten met betrekking tot de gegevens.

 1. Wolfert in Context
  Wolfert in Context is een Therapeutisch Gezinscentrum. We verlenen therapie, hulpverlening en begeleiding aan kinderen, (jong) volwassenen, echtparen, gezinnen en families. Om deze hulp zorgvuldig te kunnen verlenen houden wij een (elektronisch) cliëntendossier bij.  Mocht u zich onprettig voelen omtrent het gebruik van uw gegevens, neem dan gerust contact met ons op.

Info@wolfertincontext.nl /
06 27 16 69 72

Geeuwkade 22
8601 ER Sneek

KVK Nr. 70840466

 1. Doel en grondslag
  Wij verwerken de persoonsgegevens om de gewenste therapie en hulpverlening te kunnen bieden. De wettelijke grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens bij Wolfert in Context wordt geboden door bepalingen in de Jeugdwet.

De wettelijke grondslag voor het verstrekken van persoonsgegevens en het BSN-nummer door Wolfert in Context aan andere instellingen zoals gemeente, het Centraal Administratie Kantoor (CAK), het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), de toezichthoudende ambtenaren, het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) wordt geboden door bepalingen in de Jeugdwet en de WMO. Het betreft hier geen gezondheidsgegevens. Gezondheidsgegevens worden alleen verstrekt wanneer u en/of uw kind daarvoor eerst toestemming heeft gegeven. Deze toestemming is niet vereist wanneer gegevens door ons worden verstrekt aan het AMKH in het kader van een situatie van (vermoede) kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

Als wij als zorgaanbieder de gegevens van u en/of uw kind willen gebruiken voor een ander doel, dan moet uzelf of u als ouder/wettelijke vertegenwoordiger daarvoor toestemming geven. Die toestemming is bijvoorbeeld nodig als de gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Deze toestemming is niet nodig als de gegevens die worden gebruikt anoniem zijn gemaakt.

 1. Dossier en gegevensverwerking
  Om verantwoorde therapie en hulpverlening te kunnen leveren en te voldoen aan wettelijke voorschriften moet Wolfert in Context een (elektronisch) cliëntendossier bijhouden. Deze verstrekt u of ontvangen wij van wijk- en gebiedsteams of andere verwijzers. Alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening worden hierin opgenomen.

Dit cliëntendossier bevat persoonsgegevens over u en/of uw kind als naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum en -plaats, hoe u bereikbaar bent, namen en bereikbaarheidsgegevens van wettelijke vertegenwoordigers. Maar ook informatie over de voortgang van de therapie of hulpverlening.

Informatie in dossiers wordt alleen gedeeld door medewerkers van Wolfert in Context of de ZZP-hulpverleners die door Wolfert in Context ingehuurd worden en direct met de therapie of hulpverlening van u of uw kind te maken hebben.  

 1. Persoonsgegevens delen
  Wij verstrekken geen informatie over u of uw kind aan derden zonder uw toestemming hiervoor te vragen. In een aantal gevallen zijn wij echter verplicht om informatie over onze cliënten aan te leveren bij derden. Dat kan zijn aan gebiedsteammedewerkers van de Gemeente of aan andere zorgverleners die ook zorg verlenen aan u of uw kind. Dit doen we alleen als dit nodig is voor het leveren van goede hulpverlening en er worden nooit meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk. Met degenen die gegevens van ons ontvangen hebben we afspraken gemaakt in verwerkingsovereenkomsten. Daarin leggen we vast hoe zij omgaan met de verstrekte persoonsgegevens, geheimhouding en beveiliging. Ook overheidsinstanties en instanties die een wettelijke taak uitvoeren kunnen gegevens opvragen. Wij zijn dan verplicht om hen deze te geven.

Om de hulp goed af te stemmen bestaat de Friese Verwijsindex. In de index staan de persoonsgegevens van een kind dat hulp krijgt van Wolfert in Context. We informeren u via ons Intakeformulier wanneer we uw kind in de Friese Verwijsindex registreren. Meer informatie vindt u op verwijsindexfryslan.nl  

 1. Beveiliging van gegevens
  Om te voorkomen dat gegevens verloren gaan of in onbevoegde handen terecht komen, zorgt Wolfert in Context ervoor dat de persoonsgegevens van u en/of uw kind goed beveiligd zijn. Dit doen we door middel van het gebruik van Office 365 met een wachtwoord en met tweestapsverificatie.  Mocht het onverhoopt voorkomen dat er toch informatie lekt dan rapporteren wij dit conform de Meldplicht Datalekken.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Wolfert in Context privé is. U herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL.   

 1. Bewaartermijnen
  Als het contact tussen u en/of uw kind en Wolfert in Context is gestopt, bewaren we het dossier 20 jaar. Deze termijn is vastgelegd in de wet. Daarna wordt het dossier vernietigd. Conform de Jeugdwet begint de termijn van 20 jaar te lopen vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.
 1. Wat zijn uw rechten?

 7.1 Recht op inzage door u of uw kind
U en/of uw kind of de wettelijk vertegenwoordigers (ouders of voogd) mogen het eigen dossier bekijken. Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan heeft u recht op inzage, maar uw kind niet. Vanaf 12 – 16 jaar mogen zowel ouders als uw kind het dossier inzien. Als uw kind 16 jaar of ouder is mag u pas het dossier inzien na toestemming van uw kind. Een verzoek tot inzage moet u schriftelijk indienen bij uw therapeut of hulpverlener.

 7.2 Inzage door anderen
Alleen medewerkers en ZZP-hulpverleners die een overeenkomst hebben gesloten met Wolfert in Context mogen het dossier bekijken. De medewerkers van Wolfert in Context behandelen de informatie vertrouwelijk. Dit heet ook geheimhoudingsplicht. Als iemand anders inzage tot uw dossier wil, vragen we uw toestemming.

Om goede therapie of hulpverlening te kunnen bieden kan het noodzakelijk zijn dat we informatie delen over uw kind met een andere instantie. Bijvoorbeeld de school van uw kind of een vorige hulpverlener. Voordat we informatie met andere instanties delen, vragen we om uw toestemming. Wanneer er een gezinsvoogd bij uw kind betrokken is heeft deze ook recht op informatie. We zijn wettelijk verplicht dit te verstrekken, ook als u geen toestemming geeft.

 7.4 Recht van rectificatie (correctie of aanvulling van anderen)
De gegevens in het dossier van u en/of uw kind horen te kloppen. Als dat niet het geval is en gegevens niet juist, onvolledig of achterhaald zijn, kunt u Wolfert in Context vragen deze gegevens te wijzigen of aan te vullen. Wolfert in Context kan ook een door u of uw kind van 12 jaar of ouder afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toevoegen.

Vindt u dat gegevens niet kloppen of niet van belang zijn? Dan kunt u Wolfert in Context vragen om (bepaalde) gegevens voor andere af te schermen. U hoort dan zo spoedig mogelijk of aan uw verzoek wordt voldaan. Een kind mag vanaf he twaalfde jaar dit verzoek ook zelf doen.

7.5 Recht van vergetelheid (het wissen van gegevens)
U kunt Wolfert in Context vragen om gegevens uit uw dossier (of een gedeelte hiervan) te laten wissen. Wij moeten dit dan binnen drie maanden doen. Dit hoeft niet meteen als wij vinden dat het van belang is voor de voortzetting van zorg, uitvoering van de overeenkomst. Het wissen van gegevens kan ook niet als er een wettelijke bewaarplicht is van de gegevens. Vanaf het twaalfde jaar mag uw kind dit verzoek ook zelf doen.

 7.6 Recht van overdraagbaarheid van gegevens (data portabiliteit)
Gaat u gebruik maken van een andere zorgaanbieder? Dan kunt u ons verzoeken het cliëntendossier van u en/of uw kind over te laten dragen.

 7.6 Recht op indienen van een klacht
Als u ontevreden bent over het gebruik van de persoonsgegevens van u en/of uw kind is dit voor ons belangrijk om te weten. Bespreek de klacht eerst met de betrokken hulpverlener. Als het niet lukt om tot een oplossing te komen kunt u een klacht indienen via ons klachtenreglement, gepubliceerd op onze website. Het is ook mogelijk om direct uw klacht over het gebruik van persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens neer te leggen. Zij zullen vervolgens een onderzoek instellen naar de klacht.

Deze privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam om de verklaring periodiek te raadplegen.

Jasminka Wolfert, Wolfert in Context